Vedtægter for Bredbåndsforeningen VestjyllandS.net

 • 1 – Foreningens navn og hjemsted er:
 1. Bredbåndsforeningen VestjyllandS.net.
 2. Ringkøbing-Skjern kommune
 • 2 – Foreningens formål:

Bredbåndsforeningen VestjyllandS.net er en ukommerciel almennyttig forening med det formål at fremme:

 1. Etablering af højhastigheds egnsnet med fælles Internet adgang(e) på rimelige vilkår for alle i Region Midtjyllands vestlige del, her efter benævnt
 2. Udvikling af lokale alsidige egns-websteder forbundet i en samlet web-portal med diverse tjenester for
 3. Dannelsen af åbne lokale IKT-selvhjælps miljøer *) (Computer-Bøvl-miljøer) – evt. omkring hver egns eget Bøvlværksted. (*) IKT = Informations og Kommunikations Teknologi).
 • 3 – Medlemmer:
 1. Medlemmer er opkoblede abonnenter I VJLS
 2. Et forpligtet forhold mellem forening og medlem er præciseret i abonnementsvilkårene.
 3. Den årlige ordinære generalforsamling fastsætter et eventuelt medlemskontingent og beslutter på oplæg fra bestyrelse og medlemmer regulering af abonnementsvilkårene.
 4. Foreningens bestyrelse er berettiget til at ekskludere et medlem, såfremt medlemmet bevidst søger at skade denne
 • 4 – Organisation:
  Bredbåndsforeningen VestjyllandS.net er blevet til på Lasse Sejr’s utrættelige initiativ. Lasse Sejr er derfor æresformand med vetoret i foreningen så længe han ønsker det. Formålet er at sikre en langsigtet udvikling. Med vetoretten kan Lasse ikke fremme egne forslag, blot være garant for fastholdelse af foreningens formål.
 1. Foreningen er en interesseorganisation for forbrugere af bredbåndsnet i Vestjylland, som bygger på de erfaringer som bredbåndforeninger på Djursland har gjort, sådan som de formidles gennem DIIRWB – Djursland International Institute of Rural Wireless
 2. For at varetage denne interesse er foreningen organiseret som en økonomisk selvstændig forening, der forvalter egen økonomi og egne værdier.
 3. Et medlem kan tildeles et ansvar der ikke er reguleret af abonnementsvilkårene, men først når medlem og formand har underskrevet en præciserende ansvarserklæring.
 4. I tilfælde af opløsning af foreningen skal DIIRWB tilbydes at forvalte VestjyllandS.net, men DIIRWB skal samtidig søge at etablere en ny lokal forvaltning af net. A: Se rettelse/tilføjelse fra 2 forgående generalforsamlinger: Det blev vedtaget at ved opløsning af foreningen, skulle midlerne blive lokalt, enten ved forsøg på at genetablere ny forening eller midler skulle gå til local sportsforening eller lign.
 5. Foreningen og VestjyllandS.net kan ikke sælges, overdrages eller bortforpagtes til 3. part, men skal i påkommende tilfælde tilstilles DIIRWB til midlertidig ejendom, inden videreformidling i overensstemmelse med § 2, § 4, § 8 og § B: Se rettelse/tilføjelse fra 2 forgående generalforsamlinger: Ændreinger I paragrafferne 2,4,8.
 6. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.
 • 5 – Generalforsamling:
 1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
 2. Den årlige ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af februar måned.
 3. Indvarsling til generalforsamlingen skal ske via foreningens hjemmeside eller skriftligt til medlemmerne med mellem 4 og 8 ugers varsel
 4. Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende punkter:
  1. Valg af ordstyrer
  2. Valg af referent
  3. Formandens beretning
  4. Forelæggelse og godkendelse af seneste mødereferat
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  7. Valg af supleanter
  8. Valg af intern/ekstern revisor
  9. diverse
 5. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingen, og bestyrelsen skal fremlægge de indkomne forslag på foreningens hjemmeside senest en uge før.
 1. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller ved skriftligt påkrav overfor bestyrelsen af 10 % af brugerne/medlemmerne.
 2. Indkaldelsen skal rumme en dagsorden, med de punkter, hvorpå indkaldelsen
 3. Enhver generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de mødendes antal. Alle beslutninger tages med simpel stemmeflerhed og uden skriftlig afstemning, med mindre en eller flere fremmødte stiller krav
 4. Der kan ikke stemmes ved
 5. 2, § 4, § 8 og § 9 samt dette punkt kan ikke ændres.
 • 6 – Bestyrelsen:
 1. Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 4-7 bestyrelsesmedlemmer, som vælges på den ordinære generalforsamling; – først formanden, siden resten af bestyrelsen. Valgbar er personer der har bestået kursus i landskabsnet ved DIIRWB. Der afholdes kompetencegivende kursusforløb af i alt 30 timers varighed en gang om året, f.eks. fordelt over to weekender. Kurset afholdes lokalt og er
 2. For så vidt antallet af bestyrelsesmedlemmer ikke når det ønskede antal, er bestyrelsen bemyndiget til at supplere sig med nye medlemmer, hvis valg dog vil være at godkende af den nærmest følgende
 3. Bestyrelsens formand og dens øvrige medlemmer vælges for en periode på 2 år, idet halvdelen afgår hvert år. Genvalg kan naturligvis finde
 4. Ud af sin midte vælger bestyrelsen en næstformand, kasserer og sekretær.
 5. Bestyrelsen fastsætter   selv    sin    forretningsorden    og    drager    omsorg   for    at    føre    et beslutningsprotokolat, der offentliggøres på foreningens
 6. Bestyrelsen har ansvaret for alle foreningens forhold mellem generalforsamlingerne, – indgår aftaler på foreningens vegne og træffer beslutninger om etablering af den nødvendige infrastruktur og leveringen af brugerudstyr til at tilslutte sig
 • 7 – Tegning og hæftelse:
 1. Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden – eller næstformanden som formandens stedfortræder.
 2. Formanden kan meddele kassereren fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale indgåede forpligtelser.
 3. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den foreningen til enhver tid tilhørende
 4. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.
 • 8 – Økonomi:
 1. Abonnenternes indskud og driftsbetalinger skal altid indbetales direkte til
 2. Abonnenternes indbetalinger skal anvendes således at de der har vanskeligst ved at få bredbånd først og fremmest
 3. For indskudsmidlerne etablerer foreningen den nødvendige infrastruktur og leverer brugerudstyr i henhold til abonnementsvilkårene.
 4. Foreningen ejer den investerede infrastruktur og alt brugerudstyr til at tilslutte sig
 5. Ved anskaffelse af grej til brugere og infrastruktur skal man søge at foretage fællesindkøb gennem DIIRWB’s værksted, for at skaffe fællesindkøbs-rabatter.
 • 9 – Foreningens opløsning:
 1. Frivillig opløsning    af    foreningen    kræver    vedtagelse    af    to    på    hinanden    følgende generalforsamlinger

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 5. marts 2007.

Ændringsanmodning om punkt 4.4 og 4.5 blev blev godkendt af Bjarke og generalforsamling I Tim 2017 og igen I 2018 I Ringkøbing. $4.0 kunne kun ændres ved Lasses frivillige afgang.